1st Gen Phase One – MKY, Tiffany Day, Anthony Ortiz & Alt Bloom